نتورک مارکتینگ فرصتی برای شکوفایی ارزش ها 

2021-11-27 10:59:36

تن آدمی شریف است به جان آدمیت                  نه همین لباس زیباست نشان آدمیت
این شعر مربوط به شاعر بزرگ ایرانی سعدی می باشد که در قرن 12 میلادی می زیسته است .
بشر از دیرباز تا کنون بر این اعتقاد بوده است که انسان برترین موجود جهان هستی است و این برتری را مدیون داشتن خصایص انسانی مانند : عشق ، مهربانی ، ترحم ، از خود گذشتگی ، کمک کردن ، تفکر و دیگر فضیلت های ارزشمند است اما همین انسان از آنجائیکه شدیداً نیازمند رشد و رفاه است گاهی اوقات برای داشتن شرایط بهتر در زندگی به ناچار مجبور به زیر پا گذاشتن فضیلت های خود می شود ، شاید بهتر است بگویم ترجیح میدهد برای بدست آوردن پول بیشتر گاهی اوقات حقوق دیگران را نادیده بگیرد ، دروغ بگوید ، حسادت بورزد و گاهی خود را ملزم به انتقام جویی کند و شاید فضیلت های ارزشمند دیگر خود را نیز زیر پا بگذارد .
از نگاه مردم فردی که مرتکب چنین رفتارهایی می شود یک انسان بدرفتار نامیده می شود که ارزش های انسانی را نادیده گرفته است . 
اما آیا تمام تقصیر ها بر گردن اوست ؟ آیا آموزش هایی که ما در جامعه به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم می بینیم تاثیری بر رفتارهای ما ندارد ؟ 
متاسفانه بیشتر رفتارهای ما تاثیر گرفته از جامعه ماست ، جامعه ای که گاهی اوقات خواسته یا ناخواسته نرمشی به ما نشان نمی دهد اما به ناگاه در این آشفتگی بخت و اقبال به ما رو می کند و با تجارتی آشنا می شویم که تمام ضمائر انسانی و اشرف مخلوقات بودن ما را بر ما آشکار می سازد.
آموزش های این تجارت مانند تلنگری بر جان ما تاثیر گذار است ، به ما می آموزد اگر می خواهید خوشبختی و ثروت را با هم داشته باشی باید به دیگران یاری برسانی ، اگر می خواهی ثروت بیشتری را کسب کنی باید دیگران را ثروتمند سازی ، اگر می خواهی خوشحال و مثبت باشی باید خوشحالی و انرژی های مثبت خود را به دیگران انتقال دهی و این خود باعث کسب ثروت بیشتر تو می شود . باید زندگی هدفمند داشته باشی و زندگی هدفمند را به دیگران بیاموزی . باید لبخند بزنی تا لبخند ببینی . باید از موفقیت های دیگران خوشحال شوی . باید فعال باشی ، باید منضبط باشی، باید صادق باشی ، باید متعهد باشی ، آموزش پذیر باشی ، به دیگران احترام بگذاری و . . .
عجیب به نظر میرسد که در نتورک مارکتینگ درآمد شما پاداش بهتر زیستن و رجوع هرچه بیشتر به ضمیر های انسانی خودتان است . نتورک مارکتینگ مبادله عشق و ثروت است. هرچقدر بیشتر این مبادله را انجام دهید عاشق تر و ثروتمندتر خواهید بود. 
آرمان شرکت Word Winners محو دوعنصر نامطلوب فقر و غم از زندگی تمامی مردم جهان است . برای تجلی این هدف بزرگ در کنار شما هستیم . 

 


Hand Craft

The handicrafts of each country are the most beautiful works of masters of art in different fields of that country. If you are interested in getting acquainted with works of art and handicrafts, join us on this site